آشغالگیر دانه ریز(Traveling Band screen wastewater treatment):

درصورتیکه اندازه چشمه آشغالگیر در محدوده 7 -5/0 میلیمتر قرارداشته باشد، به آن آشغالگیر ریز دانه گفته می‌شود. از آشغالگیرها ریزدانه به عنوان واحد پیش تصفیه برای حذف ذرات معلق در تصفیه خانه ها استفاده می‌شود. حذف این ذرات می تواند مانع گرفتگی لوله و مجراهای فاضلاب و برخی تجهیزات مانند غشاءهای بیولوژیکی در تصفیه خانه شده و بار وارد بر واحدهای بعدی را کاهش دهد. آشغالگیر Band Screen از نظر شکل و مکانیزم عملکردی بسیار شبیه به آشغالگیر Fine screen است با این تفاوت که عمود بر جهت جریان سیال در کانال نصب شده و با چرخش خود عمل جداسازی آشغال از جریان را انجام می دهد. تفاوت دیگر این نوع آشغالگیر در این است که برای تمیز کردن صفحات مش دار از فرچه یا براش گردان استفاده نمی شود و فقط از طریق جت آب و با پاشش آب بر روی صفحات، آشغال ها جدا شده و به جریان سیال بر نمی گردد.