برج فورفورال(Rotary Disc Contactor)


دیسک چرخان تماس دهنده:

دیسک چرخان تماس دهنده (RDC) نوعی ستون فرآیند است که در صنایع شیمیایی برای حذف ناخالصی مایعات استفاده می شود. این دستگاه از یک برج استوانه ای عمودی تشکیل شده است
که توسط یک سری حلقه های ثابت (استاتور) به طول مختلفی به چند محفظه مساوی با هم تقسیم می شود. یک دیسک چرخان که توسط یک محور پشتیبانی می شود در هر محفظه متمرکز
است. RDC می تواند ناخالصی های موجود در سیالات مورد نظر را با استفاده از یک حلال مایع (در فرآیندی به نام استخراج مایع-مایع) از بین ببرد.

چگونگی عملکرد برج دیسک چرخان تماس دهنده:

فرآیند جداسازی براساس اصل جریان متضاد است: مایع با چگالی بیشتر از بالای برج وارد می شود و مایع با چگالی پایین، در پایین وارد می شود. به دلیل تفاوت در چگالی نسبی، دو مایع
هنگام حرکت از طریق محفظه ها از یکدیگر عبور می کنند. روند مخلوط کردن و جداسازی مایعات با چرخش دیسک های محور چرخان تقویت می شود. متفاوت بودن قطر برج، طول برج،
ارتفاع محفظه، سرعت جریان و سرعت چرخش امکان تنظیم اندازه قطره را در فاز پراکنده فراهم می کند.