آشغالگیردانه درشت (Multi Rack Screen Wastewater Treatment)


برای سرویس دهی به فاضلاب شهری یا صنعتی و غربالگری آب بسیار مناسب است. عناصر تمیز کننده،متصل به سیستم زنجیره ای، به راحتی می توانند با نیازهای مختلف تنظیم شوند. از آنجایی که عناصرتمیز کننده را
می توان به طور متغیری تطبیق داد، ظرفیت حذف غربالگری قابل تنظیم است. این به ویژه برای بارهای جامد بالا مطلوب است. عناصر تمیز کننده، متشکل از چنگک وصفحه شانه، پیچ شده وبنابراین به طور مستقل قابل
تعویض هستند. به دلیل طراحی خاص صفحه،ارتفاع آن از کف بسیار کم است و حتی در مورد کانال های عمیق، تنها به ارتفاع نصب سیستم حمل ونقل یا شستشو غربالگری های پایین دست بستگی دارد.‌هر‌دو انتهای‌عناصر تمیزکننده‌به‌زنجیرمحرک‌متصل می‌شوند. هرزنجیر توسط یک چرخ دنده روی یک شفت مشترک و یک موتور دنده نصب شده در فلنج هدایت میشودعلاوه بر این، مش بندی تعریف شده چنگک های تمیز کننده با قفسه‌میله،
قابلیت‌اطمینان‌عملیاتی بالایی را تضمین‌میکند. یک‌سیستم حفاظت از اضافه بار الکترومکانیکی (مجموعه فنری با نظارت بر انحراف) به طور قابل اعتماد تضمین می کند که در هنگام رسیدن به اضافه بار از پیش تعیین شده
یا در صورت انسداد، فرآیند قطع می شود.