آشغالگیردانه ریز(Fine Screen Wastewater Treatment)

بطور کلی اگر اندازه چشمه آشغال گیر در محدوده ۶-۰/۵ میلیمتر قرارداشته باشد، به آن آشغال گیرریز دانه می گوییم. از آشغال گیرها ریزدانه به عنوان واحد پیش تصفیه برای حذف ذرات معلق در تصفیه خانه ها استفاده می شود.

حذف این ذرات می تواند مانع گرفتگی لوله و مجراهای فاضلاب و برخی تجهیزات مانند غشاءهای بیولوژیکی در تصفیه خانه شده و بار وارد بر واحدهای بعدی را کاهش دهد.

به دلیل آنکه برخی از ذرات معلقی که در آشغال گیر ریزدانه گرفته می شوند ماهیت آلی دارند، بنابراین معمولاً آشغالگیرهای ریزدانه می توانند علاوه بر TSS مقدار BOD5 و COD فاضلاب را نیز کاهش دهند.

آشغالگیرهای ریزدانه در چهار نوع سیمی ثابت، سیمی دوار، نوار متحرک و پله ای ساخته می شوند.

چون اندازه چشمه های آشغالگیرها ریزدانه کمتر از ۶ میلیمتر است لذا امکان شستشوی دستی آنها عملاً وجود ندارد بنابراین روش شستشوی آشغال گیرهای ریزدانه معمولاً مکانیکی است.