شرایط ضمانت نامه :

1- ارائه کارت ضمانت نامه جهت خدمات گارانتی الزامی است.

2- دستگاه دارای 18 ماه گارانتی از تاریخ مندرج در ضمانت نامه می باشد.

3- دستگاه شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

4- سرویس های عمومی مانند بازدید و نظافت شامل گارانتی نمی باشد.

5- در صورت تعمیر دستگاه توسط تعمیر کار غیر مجاز (شخصی بجز نماینده شرکت) دستگاه مشمول گارانتی نمی باشد.

6- عوامل طبیعی و غیر مترقبه ناشی از سیل، زلزله و آتش سوزی شامل گارانتی نمی باشد.

7- عدم نگهداری صحیح و استفاده در شرایط محیطی و جوی نامناسب موجب ابطال گارانتی می شود.

8- هرگونه آسیب، ضربه، شکستگی و تغییر شکل ظاهری در دستگاه شامل گارانتی نمی باشد.

9- هر گونه سوختگی و خرابی دستگاه که ناشی از نوسانات برق باشد شامل گارانتی نمی باشد.

10- گارانتی شامل تعمیر یا تعویض قطعه معیوب می باشد.

11- تغییرمکان دستگاه در زمان گارانتی بدون هماهنگی کتبی با شرکت کاوش آفاق مجاز نبوده و دستگاه را از گارانتی خارج می کند.

12- صدا و لرزش های جزئی، جزء مشخصات ذاتی دستگاه بوده ایراد تلقی نمی گردد و بر کیفیت دستگاه تأثیری ندارد.

13-رعایت نکردن موارد ایمنی در هنگام استفاده از دستگاه وحوادث ناشی از آن شامل گارانتی نمی باشد.

14-در دوره خدمات پس از فروش هزینه تمامی قطعات تعویضی بر عهده خریدار است.

15- در دوره خدمات پس از فروش هزینه ایاب و ذهاب تکنسین ها به عهده خریدار است.

16- در دوره خدمات پس از فروش هزینه انتقال دستگاه(در صورت لزوم) به عهده خریدار است.

17- در دوره خدمات پس از فروش تعمیرات باید توسط نمایندگان شرکت انجام پذیرد.