درام فیلتر(Drum Filter)

فیلترهاي مکانیکی و خودشوینده هستند. آب یا پساب تحت تاثیر نیروي ثقل از داخل به خارج درام فیلتر که به آرامی میچرخد جریان مییابد. جامدات و مواد آلاینده به سطح داخلی درام میچسبند. در حرکت چرخشی بخشهایی وجود دارند که به کمک نازلهاي فشار بالا شسته میشوند. و در یک سینی جمع آوري میشوند.

این عمل مانع شکست ذرات آلی نرم شده و بازدهی فیلتراسیون را افزایش میدهد. بعبارت دیگر درام فیلتر، فیلتري بسیار کارآمد و موثر براي حذف ذرات معلق در آب ورودي میباشد. همچنین جامدات معلق حاصل از فضولات ماهیان و سایر آبزیان و باقیمانده موادغذایی در پساب برگشتی و خروجی مزارع پرورش ماهی میباشد که به طور پیوسته و بدون وقفه عمل تصفیه را انجام میدهد.

این فیلتر کاملا خودشوینده بوده و عمل فیلتراسیون و شستشوي اسکرینها در فیلتر به طور همزمان و خودکار انجام میگردد.

درام فیلتر کاوش آفاق بطور معمول با ظرفیت 5 تا 1000 لیتردرثانیه با مش 5 تا 40 میکرون ارائه میشود. براي ظرفیتهاي بالاتر طبق سفارش قابلیت ساخت دارد. در درام فیلتر شرکت مهندسی کاوش آفاق همه بخشهاي شاسی، درام مرکزي، پانلها، مشها و نگهدارنده مشها و مخزن دستگاه از SS 304 یا SS 316 جنس استیل ضد زنگ است.

آب به داخل درام فیلتر از طریق پمپ وارد میشود. اختلاف سطح آب داخل و خارج درام، نیروي محرکه لازم براي عمل فیلتراسیون را فراهم میکند. جامدات روي اسکرین فیلتر گیر کرده. توسط چرخش درام به منطقه شستشوي معکوس اسکرین منتقل میگردند. چرخش درام متناوب و یا ممتد می باشد که به نوع کنترل بستگی دارد. آب از طریق نازلهاي شستشو و از بیرون اسکرین درام اسپري میشود. مواد حاصل از شستشوي اسکرین فیلتر به داخل سینی لجن منتقل میگردند. انتقال لجن جمع آوري شده به خارج از دستگاه از طریق نیروي ثقل صورت میگیرد. مزایاي درام فیلتر نسبت به فیلترهاي دیگر:

-کاهش 80 درصدي مصرف آب

– کاهش 85 درصدي هزینه انرژي

– کاهش 90 درصدي هزینه منابع انسانی

– کاهش 70 درصدي هزینه تولید

– امکان تولید انبوه در فضاي کم

– افزایش راندمان تولید

– 2 برابر کردن تراکم ماهی در همان فضاي قبلی

– قابلیت کاربرد براي ظرفیت هاي کم و بسیار بالا

– استهلاك پایین و هزینه نگهداري بسیار ارزان

یکی از این متدها استفاده از درام فیلتر در تصفیه و فیلتراسیون آب (ورودي، برگشتی) مزرعه پرورش ماهی است. این فیلتر بسیار کارآمد و موثر براي تصفیه ذرات معلق در آب است.

* درام فیلتر کاوش قابلیت سیفون و تعویض آب به میزان دلخواه به صورت اتوماتیک را دارا میباشد.