آشغالگیردانه درشت (Bar Screen Wastewater Treatment)


آشغالگیر دانه درشت :
اولین فرآیندی که معمولاً از آن در سیستم های تصفیه فاضلاب استفاده می شود،فرآیند آشغالگیر ی است.آشغالگیر دانه درشت وسیله ای است که مشابه یک الک می تواند ذرات درشت را از جریان فاضلاب جدا نماید.
مهمترین اهداف استفاده از یک آشغال گیر عبارتند از:

1. جلوگیری از آسیب رسانی به تأسیسات و تجهیزات سیستم تصفیه مانند پمپ ها
2. جلوگیری از گرفتگی و انسداد مسیرهای انتقال فاضلاب در سیستم تصفیه
3. جلوگیری از ایجاد اختلال در فرآیندهای تصفیه ای بعد از آشغال گیر

اصلی ترین معیارهایی که در انتخاب یک آشغال گیر دانه درشت باید در نظر گرفته شود عبارتند از:
1. راندمان مورد نظر جهت حذف ذرات به دلیل تأثیر بر نوع آشغال گیر و تجهیزات مربوطه
2. سهولت و ایمنی در بهره برداری و نگهداری سیستم
3. مشکلات احتمالی ناشی از بوی آشغال ها و ذرات جمع آوری شده
4. الزامات مربوط به جمع آوری، حمل و دفع آشغال ها
5. جداسازی موادآلی از آشغال ها به کمک شستشو و آبگیری مجدد آنها